7th Bulgarian Peptide Symposium

Уважаеми участници в 7-ми БПС, срокът за изпращане на статиите, които ще бъдат публикувани е 30.09.2016. Те трябва да бъдат оформен според изискванията на Bulgarian Chemical Communications Journal I.F.= 0.349

Dear participations, dead line for your articles is 30.09.2016. The articles should be formed according to the requirements of Bulgarian Chemical Communications Journal I.F.= 0.349

 

More info could be found in section 7th Bulgarian Peptide Symposium

За повече информация посетете раздела 7th Bulgarian Peptide Symposium

На български език, моля погледнете по-надолу.

7th BULGARIAN PEPTIDE SYMPOSIUM – 2016
10 – 12.06.2016, Blagoevgrad, BULGARIA

 7th Bulgarian Peptide Symposium – 2016 with international participation is organized by the Bulgarian Peptide Society and South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, BULGARIA.

Official language of the Symposium – English.

Lectures, delivered at the Symposium, will be published in Bulgarian Chemical Communications Journal I.F.= 0.349

The Symposium is organized under the auspices of European Peptide Society  and is dedicated of the 40th anniversary of South-West University “Neofit Rilski”

HONORARY CHAIRMAN
Assoc. Prof . Borislav Yurukov, PhD
Rector of the South-West University

CHAIRMAN OF THE ORGANIZING COMMITTEE:
Assoc. Prof . Ivanka Stankova, PhD

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:
Department of chemistry,
Faculty of Mathematics & Natural Sciences

South-West University “Neofit Rilski”
phone: +359-73-831228,
66 Ivan Mihailov Str.
2700 Blagoevgrad, Bulgaria

CONTACTS:

e-mailbpsorg@abv.bg

СЕДМИ БЪЛГАРСКИ ПЕПТИДЕН СИМПОЗИУМ – 2016
10 – 12.06.2016, Благоевград, БЪЛГАРИЯ

 Седми Български Пептиден Симпозиум – 2016 с международно участие се организира от Българско Пептидно Дружество и ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, БЪЛГАРИЯ.

Официален език на симпозиума – английски език.

Докладите, представени на симпозиума ще бъдат публикувани в списание Bulgarian Chemical Communications I.F.= 0.349

Симпозиумът се организира под патронажа на Европейското Пептидно Дружество и се посвещава на 40-та годишнина на Югозападен университет “Неофит Рилски”

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
доц. д-р Борислав Юруков
Ректор на ЮЗУ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ:
доц. д-р Иванка Станкова

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
катедра “Химия”
Природо-математически факултет

Югозападен университет “Неофит Рилски”
тел. +359-73-831228,
ул.”Иван Михайлов” 66,
2700 Благоевград, България

ЗА КОНТАКТИ:

e-mail: bpsorg@abv.bg