Важни дати

Подаване на резюмета – 30.04.2023

Забележка: Резюметата се подават едновременно на e-mail: ntzvetkov@bio21.bas.bg и bpsorg@abv.bg

Заплащане на конферентна такса (само по банков път) – 30.06.2023,

Забележка: Моля в основание за плащане отбележете имената на участниците и след превеждане на таксата изпратете копие от платежното нареждане на bpsorg@abv.bg