Committees

Organising committee:

  1. Assoc. Prof. Ivanka Stankova – chairman (SWU “Neofit Rilski”)
  2. Assoc. Prof. Dancho Danalev (UCTM)
  3. Assist. Prof. Maya Chochkova (SWU “Neofit Rilski”)
  4. Assist. Prof. Petranka Petrova (SWU “Neofit Rilski”)
  5. Ph.D student Radoslav Chayrov (SWU “Neofit Rilski”)

 

Scientific Committee:

  1. Prof. Reni Kalfin (Institute of Neurobiology, BAS)
  2. Prof. Emilia Naydenova (UCMT)
  3. Prof. Lyubomir Vezenkov (UCMT)
  4. Assoc. Prof. Tamara Pajpanova (Institute of Molecular Biology, BAS)
  5. Assoc. Prof. Ivanka Stoineva (Institute of Organic Chemistry with centre of Phytochemistry, BAS)