Важни дати


Срокът за подаване на абстракти за участие в 9-ти БПС се удължава до 10.08.2021

*Забележка:

Моля абстрактите да се изпращат на e-mail: bpsorg@abv.bg САМО от представящия автор

Всички останали участници подават САМО заявка за участие без да дублират вече подадения от представящия автор абстракт. В случай, че една и съща работа ще се представя от двама съ-автори единият представя в своята заявка абстракта, а другият в своята заявка на мястото на абстракт изписва ПОДАДЕН ОТ и имената на подалия абстракта съавтор.

Изтегли: Форма на заявка за участие