7th Bulgarian Peptide Symposium

СЕДМИ БЪЛГАРСКИ ПЕПТИДЕН СИМПОЗИУМ – 2016
10 – 12.06.2016, Благоевград, БЪЛГАРИЯ

* for English see below, please

Уважаеми участници, срокът за изпращане на статиите, които ще бъдат публикувани е 30.09.2016.

Те трябва да бъдат оформен според изискванията на Bulgarian Chemical Communications Journal I.F.= 0.349

ТЕМИ

КОМИТЕТИ

ЛЕКТОРИ ОТ ЧУЖБИНА

ВАЖНИ ДАТИ

КОНФЕРЕНТНА ТАКСА

ПРОГРАМА

СБОРНИК

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

НАСТАНЯВАНЕ

Изтегли: Форма на заявка за участие

* Ако желаете да участвате, моля попълнете формата и я изпратете заедно с копие на платежното нареждане с името Ви написано върху него на e-mail: bpsorg@abv.bg

Dear participations, dead line for your articles is 30.09.2016.

The articles should be formed according to the requirements of Bulgarian Chemical Communications Journal I.F.= 0.349

CONFERENCE TOPICS

COMMITTEES

INVITED SPEAKERS

IMPORTANT DATES

CONFERENCE FEE

PROGRAMME

ABSTRACT BOOK

LOCATION

ACCOMMODATION

Download: Application for participation form

* If you would like to participate, please please send the copy of the bank transfer document, with your name on, together with the application form on e-mail: bpsorg@abv.bg