Committees

Organising committee:

Nikolay T. Tzvetkov – Chairman ( ntzvetkov@bio21.bas.bg )

Antoaneta Tsvetkova

Dancho Danalev

Emiliya Georgieva

Hristina Nocheva

Ivanka Stoineva

Petko Marinov

Radoslav Chayrov

Reni Kalfin

Todorka Kostadinova

Scientific Committee:

Emilia Naydenova

Christina Grupcheva

Lyubka Tancheva

Maya Chochkova

Nikolay Vasilev

Nikolay Nedev

Roman Tashev

Silviya Mihaylova

Tamara Pajpanova