Committees

Organising committee:

Antoaneta Tsvetkova

Dancho Danalev

Emiliya Georgieva

Hristina Nocheva

Ivanka Stoineva

Nikolay T. Tzvetkov

Petko Parinov

Radoslav Chayrov

Reni Kalfin

Todorka Kostadinova

Scientific Committee:

Emilia Naydenova

Hristina Grubcheva

Lyubka Tancheva

Maya Chochkova

Nikolay Vasilev

Nikolay Nedev

Roman Tashev

Silviya Mihaylova

Tamara Pajpanova